Informatiecontrole geleverd
aan onze klanten

De door Efficiale gepubliceerde lijsten met nationaal PPP voldoen aan punt I van de definitie van een PPP in de 4de richtlijn, in Frankrijk, België en Luxemburg

Tableau des points et personnes concernées

Sinds haar oprichting heeft Efficiale aangetoond dat de identificatie van personen op een eenvoudige en doeltreffende manier kan worden uitgevoerd.

Een aanbod gericht op instellingen waarvan de portefeuilles voornamelijk bestaan uit Franse, Belgische en Luxemburgse inwoners door hen een oplossing te bieden die aansluit bij hun behoeften.

Efficiale breidt zijn aanbod uit, andere nationale lijsten worden momenteel opgesteld.

 

 

 • Betrouwbaarheid
 • Relevantie
 • Continue bijwerking
 • Optimaal gebruik
 • Reglementair toezicht

Dekking van de reglementaire zone

Een "politiek prominent persoon" is een persoon die wordt blootgesteld aan bijzondere risico's omwille van zijn functies en is een persoon die één van onderstaande functies uitoefent of sinds minder dan één jaar niet meer uitoefent :

Punt I Belangrijke openbare functies
 • Staatshoofd, regeringsleider, lid van een nationale regering of de Europese Commissie

 • Lid van een nationale parlementaire vergadering of het Europees Parlement, lid van het bestuursorgaan van een politieke partij of groep waarop de wet 88-227 van 11 maart 1988 van toepassing is of van een buitenlandse politieke partij of groep

 • Lid van een hooggerechtshof, een constitutioneel hof of een andere rechtsmacht waarvan de beslissingen, behalve in uitzonderlijke gevallen, niet vatbaar zijn voor beroep

 • Lid van een Rekenhof

 • Directeur of lid van het bestuursorgaan van een centrale bank

 • Ambassadeur of zaakgelastigde

 • Opperofficier of hoofdofficier die het bevel heeft over een leger

 • Lid van een bestuurlijk, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een openbaar bedrijf

 • Directeur, adjunct-directeur, leden van de raad van een internationale bij verdrag opgerichte organisatie, of een persoon die daarin een gelijkwaardige functie bekleedt

Alle door Efficiale gepubliceerde informatie is afkomstig van openbare of officiële bronnen

 • Leden van regionale en algemene raden alsook de burgemeesters en hun belangrijkste medewerkers van grote en middelgrote steden

Aanvulling Efficiale (afhankelijk van het land)

Punt II Rechtstreekse familieleden
 • De echtgeno(o)t(e) of kennelijke partner

 • De partner die gebonden is door een samenlevingscontract of een in het buitenland geregistreerd partnerschapsakkoord

 • De kinderen, alsook hun partner die gebonden is door een samenlevingscontract of een in het buitenland geregistreerd partnerschapsakkoord

 • De ascendenten in de eerste graad

Niet-openbare informatie, optimalisatie database + vragenlijst

Punt III Rechtstreekse vennoten
 • Natuurlijke personen die, samen met de persoon genoemd onder punt I, de eigenlijke rechthebbenden zijn van een rechtspersoon, een gemeenschappelijke belegging, een trust of een vergelijkbare juridische inrichting naar buitenlands recht

 • De natuurlijke personen die de enige eigenlijke rechthebbenden zijn van een rechtspersoon, een gemeenschappelijke belegging, een trust of een vergelijkbare juridische inrichting naar buitenlands recht waarvan bekend is dat zij ten voordele van de in punt I genoemde persoon zijn opgericht

Niet-openbare informatie, optimalisatie database + vragenlijst

Scroll to top